Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

1407 eb6c 390
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viamissmiserable missmiserable
7943 77bc 390
Reposted frompani-na-m pani-na-m viamissmiserable missmiserable
4180 0c61 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vianables nables
Savoir vivre podpowiada – kontakty utrzymujemy wyłącznie z osobami na pewnym poziomie.
— Stanisław Krajski
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty

May 13 2015

Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viacytaty cytaty
1236 b5b6 390
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea

May 10 2015

8488 fb5b 390
Reposted fromdanzig danzig
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawhiteicetea whiteicetea
3120 7ead 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawhiteicetea whiteicetea

April 29 2015

0229 2f81 390
Reposted fromdogs dogs viapunkahontaz punkahontaz
Nie zapominajmy, że to, co dzieje się dzisiaj, to już przeszłość, do której w przyszłości będziemy wracać w marzeniach.
— Jeremy Clarkson
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
0054 a064 390
0231 fc6e 390
Reposted fromretaliate retaliate viamissmiserable missmiserable
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viakatkad katkad
Nieznośna lekkość butów
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty

April 24 2015

0329 96b3 390
by Artur Witkowski
Reposted fromoopsiak oopsiak viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl